English
Kaspersky Lab | Antivirus Protection | Internet Security
KASPERSKY SPECIAL PACKAGE PROGRAM


สำหรับสั่งซื้อตั้งแต่ 10 License
ขึ้นไป


สิทธิพิเศษ
ราคาพิเศษสุด
ในปีถัดไปสามารถซื้อสินค้า
    ราคาต่ออายุได้ทุกปี
ปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน

สมัครง่ายๆ เพียง
เป็นบริษัท/องค์กร ที่จดทะเบียน
    พาณิชย์และมีสำนักงานอยู่
    ในประเทศไทย

 


สำหรับสั่งซื้อตั้งแต่ 10 License
ขึ้นไป


สิทธิพิเศษ
ราคาพิเศษสุด
ในปีถัดไปสามารถซื้อสินค้า
    ราคาต่ออายุได้ทุกปี
ปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน

สมัครง่ายๆ เพียง
เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้ง
    อยู่ในประเทศไทย


 


สำหรับนักเรียน นักศึกษา
บุคลากร มีบัตร รับสิทธิ์ทันที


สิทธิพิเศษ
ราคาพิเศษสุด
ในปีถัดไปสามารถซื้อสินค้า
    ราคาต่ออายุได้ทุกปี
ปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน

สมัครง่ายๆ เพียง
มีบัตรนักศึกษา หรือบัตร
    ข้าราชการของสถาบัน
    การศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ